Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies.

rozumiem i zgadzam się
Kancelaria Chimowska
 
Oferta Rozliczenia rocznego zeznania podatkowego PIT
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą rozliczenia rocznego zeznania podatkowego PIT
W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:
 • weryfikacja dostarczanej dokumentacji
 • dekretacja - ocena dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidoczniania w księdze
 • sporządzanie odrębnych ewidencje dla celów podatku VAT
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzania dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji
 • sporządzenie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS Zleceniodawcy
 • naliczanie LP (listy płac) i deklaracji ZUS dla pracowników, akta osobowe
W ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń w formie ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:
 • bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych w tym również księgowania kosztów wg MPK (zgodnie z opisem na fakturze)
 • sporządzania rocznego sprawozdania finansowego oraz wymaganych okresowo bilansów, rachunków wyników, itp.
 • prowadzenia odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług; sporządzania deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-UE)
 • prowadzenia obliczeń i sprawozdawczości w zakresie podatku dochodowego (CIT-10, IFT, CIT-8)
 • ustalania wysokości zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT oraz wypełniania w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych
 • prowadzenia bieżącej analizy zapisów na kontach rozrachunkowych i przedstawianie Klientowi miesięcznego stanu rozrachunków z kontrahentami
 • przygotowywania niezbędnych zestawień w uzgodnionym zakresie za wskazane okresy, dla Zarządu, Udziałowców i Rady Nadzorczej wg indywidualnie ustalonych wzorów z Klientem (pdf, excel),
 • przygotowywania niezbędnych danych dla ubezpieczycieli
 • reprezentowania Klienta w czasie kontroli podatkowych
 • odbywania spotkań mających na celu omówienie zdarzeń gospodarczych występujących u Klienta i mających na celu stałe ulepszanie współpracy w ramach wykonywanych czynności objętych umową
 • prowadzenia doradztwa księgowego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
W ramach prowadzenia dla Państwa obsługi kadrowo płacowej wykonujemy następujące czynności:
 • naliczania wynagrodzenia netto na podstawie płacy zasadniczej oraz wszelkich innych składników wynagrodzenia (dodatków i potrąceń) przewidzianych w systemie wynagrodzenia Klienta
 • naliczania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby
 • naliczania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich deklaracji: DRA, RCA, RSA
 • naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i przygotowania PIT-4R, PIT-8AR
 • przygotowania deklaracji: PIT-11, PIT-40, IFT-1 / IFT-1R,
 • przygotowania miesięcznych pasków wypłat RMUA
 • wypełniania zaświadczeń o wynagrodzeniu
 • prowadzenia spraw związanych z PFRON
 • prowadzenia bazy danych zawierającej informacje o naliczonych wynagrodzeniach
 • rozliczania umów cywilnoprawnych.
W ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:
 • kontrolę dokumentów pod względem formalno rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28
W ramach prowadzenia obsługi wniosków PFRON przygotowywane są dokumenty w wersji elektronicznej:
 • przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracownika (WN-D, INF-D-P)
 • przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracodawcy (WN-U-G)
 • refundacja składek dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (Wn-U-A)
Dzięki upoważnieniu, Kancelaria zamiast Ciebie będzie w kontakcie z instytucjami oraz pozwoli odzyskać przez to cenny czas. Reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucjach oznacza, że to my dostarczamy wszelkie dokumenty do urzędów, my udzielamy wyjaśnień, do nas kierowana jest wszelka korespondencja z wyżej wymienionych urzędów.
W ramach kompleksowej obsługi informatycznej firm, zapewniamy:
 • Obsługa specjalistycznego oprogramowania księgowego
 • Usługi konsultingu i doradztwa w kwestiach informatycznych i telekomunikacyjnych
 • Pełną obsługę lokalnych sieci komputerowych oraz telekomunikacyjnych w siedzibach Zleceniodawcy
 • Obsługę stacji roboczych lokalnych sieci komputerowych
 • Obsługę wyznaczonych serwerów z wyłączeniem stacji roboczych i serwerów Klientów Zleceniodawcy
 • Pełną obsługę styków z siecią Internet oraz sieciami innych operatorów
 • Obsługę warstwy 2 modelu OSI i wyższych infrastruktury teleinformatycznej Zleceniodawcy
 • Obsługę urządzeń aktywnych (switche, konwertery, itp.) w sieci Zleceniodawcy
 • Zapewnienie bezpieczeństwa sieci komputerowej Zleceniodawcy, jako całości
 • Obsługę serwerów poczty, serwerów nazw oraz innych
 • Stawanie w imieniu Zleceniodawcy bez kontaktu z nim w przypadku sytuacji nagłych wymagających szybkiej interwencji np. poważna awaria struktury w środku nocy
 • Załatwianie spraw technicznych związanych z działaniem sieci Zleceniodawcy z podmiotami zewnętrznymi
 • Wykonywanie projektów nowych segmentów sieci Zleceniodawcy oraz projektów potrzebnych do unowocześnienia lub przebudowy aktualnie działającego segmentu
 • Zlecenia z zakresu informatyki ratunkowej
 • Usługi programistyczne
Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy.